קבעו פגישה עוד היום עם
ד"ר קארין אלמן - שינה
  תקנון אתר

  ד"א קארין אלמן – שינה מומחית בנוירולוגיה ומפתחת הגישה לנוירולוגיה שימושית – תקנון תנאי שימוש באתר האינטרנט

  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ד"ר קארין אלמן – שינה (להלן: "האתר"), בבעלות ד"ר קארין אלמן – שינה מומחית בנוירולוגיה ומפתחת הגישה לנוירולוגיה שימושית ע.מ. 041863614 (להלן: "העסק" ו/או "הנהלת האתר") ומופעל על ידה.

  השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו (להלן: "תוכן" ו/או  "מידע" לפי העניין) ייעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש (להלן: ("התנאים" ו/או "תנאי שימוש"), כמפורט בתקנון זה.


  הוראות כלליות
  :

  1. תקנון זה הינו הבסיס המשפטי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המשתמש באתר (להלן: "הגולש" ו/או ה"המשתמש").
  2. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש שייעשה על ידי הגולשים באתר ותהוונה הבסיס המשפטי לכל טענה מול האתר ו/או החברה.
  3. כניסה ו/או גלישה ו/או שימוש באתר מהווה הצהרה מטעם המשתמש כי קרא את התקנון והסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או הנהלת האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  4. בכל מקום בתקנון זה בו תנאי השימוש בלשון זכר, מובהר כי כל האמור באתר ובתקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יחול ממועד פרסומם.
  6. תמונות הטיפולים השונים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.
  7. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
  8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
  9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנותו של תקנון זה.
  10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל הנמסר באתר זה, הינו כללי בלבד ואיננו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ, אבחון ו/או טיפול ו/או חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך. על המשתמש מוטלת החובה לבדוק ולאמת כל נתון, תוכן ו/או מידע אשר הוא נחשף אליו באתר ו/או נתקבל בעת השימוש באתר, ובכל מקרה, אינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.
  11. ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כללים וחלקיים בלבד, וכי ייתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות בתום לב. כמו כן, ידוע למשתמש כי האמור בו משתנה בהתאם למידע מקצועי, ויש בכך בכדי להשפיע אודות המידע המופיע באתר זה.
  12. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת ולא תישא, בכל צורה ו/או אופן שהם, במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תוכן המתפרסם באתר ו/או באתרים חיצוניים, אשר ניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים ו/או בהסתמכות על הדברים המופיעים באתר.
  13. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור להשתמש באתר למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

   

  הצהרה, אחריות והתחייבויות המשתמש

  המשתמש רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים:

  1. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באתר לשם פרסום תכנים בעלי אופי פוגעני, או שיש בפרסומם משום לשון הרע או עבירה על חוק כלשהו, ובכלל זאת: איסור להתחזות כאדם אחר ו/או למסור פרטים שגויים במתכוון, כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכויות קניין רוחני אחרות; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן גזעני ו/או אנטישמי ו/או לפגיעה באדם אחר; כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; כל תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם; כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
  2. המשתמש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע שיוביל לביצוע פעולות בלתי חוקיות ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים.
  3. אסור למשתמש לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.
  4. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י החברה.
  5. מלבד האחריות הפלילית לפעולות כאמור לעיל, ידוע למשתמש כי החברה תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות כאמור, לרבות (אך לא רק)הגשת תובענה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם.
  6. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר. החברה לא תשא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר.
  7. המשתמש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים שהועלו לאתר ו/או לשימוש בשירותים המוצעים באתר. בנוסף, החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הפעלה של האתר, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
  8. בכניסתו לאתר מקנה המשתמש לחברה את הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.
  9. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


  רישום באתר לקביעת פגישה וקבלת פרטים נוספים בדואר האלקטרוני:

  1. ידוע למשתמש, כי לשם הירשמות לקביעת פגישה ו/או לקבלת פרטים נוספים בתיבת הדואר האלקטרוני יהיה עליו להירשם באתר תוך מילוי פרטים מזהים. רישום זה יכלול: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
  2. מילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. ידוע למשתמש שייעשה כך, כי לחברה תהא הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגדו, לרבות פנייה לערכאות משפטיות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או למי מטעמה עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא.
  3. למען הסר ספק, בהירשמו לקבלת פרטים נוספים בתיבת הדוא"ל, המשתמש נותן הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני מהחברה, לרבות דברי פרסום והצעות מסחריות.


  הפסקות, הגבלות וניתוקים

  1. ידוע למשתמש כי החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה ו/או חדירה למחשבי החברה ו/או למחשבי ספקיה ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. במידה וצד שלישי יצליח לחדור למידע השמור אצל ו/ו בידי החברה ו/או לבצע בו שימוש לרעה, למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  2. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך. כמו כן, החברה לא תהא חייבת בכל סיוע שהוא ו/או תמיכה או עזרה טכנית בקשר עם האתר, העלאת ו/או הורדת תכנים ממנו, שימוש בציוד כלשהו וכיו"ב.
  3. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינות של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות הוספת או הורדת הודעות ו/או מודעות מסוימות, וזאת ללא צורך להודיע למשתמשים על כך מראש. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה שמורה הזכות למנוע מכל אדם להשתמש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה.

   

  הגנת הפרטיות

  1. מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו החברה תידרש על-ידי רשות מוסמכת כלשהי, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור מידע ו/או תוכן ו/או עדות המצויים ברשותה כמו גם כתובות,IP במידה שאלה מצויים בידי החברה, תפעל החברה על-פי החוק ותמסור את המידע הנדרש לכל רשות כאמור על פי דרישה מבלי שתהא לה כל חובה מוקדמת ליידע את המשתמש ו/או לקבל הסכמתו.

   

  זכויות יוצרים/סימני מסחר

  1. כל הדפים המופיעים באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה. אין למשתמש זכות להעתיק או לפרסם את הדפים באופן מלא או חלקי, מבלי קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
  2. האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
  3. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו – שייכות, בלעדית, לחברה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה לכל מטרה שהיא.
  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה(אם תינתן).
  5. כל התוכן המילולי, אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

   

  הדין החל ומקום שיפוט

  1. פרשנות ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים. סמכות שיפוט מקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב.


  שונות

  1. על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

   

  ד"ר קארין אלמן – שינה מומחית בנוירולוגיה ומפתחת הגישה לנוירולוגיה שימושית מאחלת לכם חוויית גלישה מהנה!